תכנית עיצוב תרבות ארגונית

תרבות ארגונית הפכה בעשורים האחרונים למטבע לשון שכיח בשיח ניהולי. זאת בעקבות המשקל הבולט שנתנו גורואי ניהול לנושא התרבות הארגונית בקביעת עמידותן והצלחתן של חברות (פיטרס ווטרמן, קולינס ופוראס). תרבות ארגונית היא ישות אמורפית. קשה להגדירה ולמסגרה, אך קל לזהות את עקבותיה במידת האחריות האישית שעובדים חשים כלפי עבודתם, או בזמן ההמתנה ואופן המענה של מוקדנית החברה.
תרבות ארגונית נוצרת מאליה. יתרה מזאת, בארגון יחיד יכולות להיווצר תרבויות ארגוניות רבות ושונות. הצרה בתרבויות ספונטניות שאין כל ערובה כי תרבויות אלה תואמות למטרות החברה.
אך תרבות ספונטנית אינה גזירה משמיים: ניתן גם לעצב תרבות ארגונית – לעצב תרבות מאחידה, לה שותפים מרבית חברי הארגון, שהיא בהלימה עם ערכי ומטרות החברה, ותורמת להצלחתה.
תהליך עיצוב התרבות הארגונית אותו פיתחנו מתחיל בזיהוי החזון וערכי הליבה, באיתור הפערים בין ערכים מוצהרים והתנהגות בפועל , ומסתיים בהנחלת ערכים ונורמות התנהגות מוסכמות לכלל חברי הארגון וקביעת מדדים כמותיים לבחינת השינוי.
תכנית עיצוב התרבות הארגונית היא פרי פיתוח עצמי, ויחודית לנו.