התשלום עבור הדירה החדשה

עפ"י חוק המכר (דירות), אין לשלם לקבלן יותר מ-15% מערך הנכס ללא בטוחות ראויות, כגון ערבות בנקאית, וזאת לצורך הבטחת הכספים אשר שולמו על חשבון הדירה שנבנית.

• מומלץ לשלם את מחיר הנכס עפ"י התקדמות עבודות הבניה, ולא במועדים שרירותיים.
• יש לוודא שעל פי מנגנון ההצמדה שנקבע בחוזה או בתוספת לחוזה, ההצמדה תהיה למדד הידוע בעת חתימת ההסכם ולא למדדים קודמים יותר.
• במידה ומעוניינים לקחת משכנתא, מומלץ לקבל אישור עקרוני מהבנק שאתם אכן עומדים בתנאי הזכאות למשכנתא.
• אם קיים בנק המלווה את הפרויקט שלזכותו רשומה משכנתא על כל הקרקע יש לוודא שהבנק ייתן לקונה מכתב המחריג את דירתו מהמשכנתא הכוללת, לאחר שהקונה ישלם את מלוא תמורתה ("מכתב החרגה")
• אם קיים סעיף הקובע שהתשלומים יבוצעו לבנק המלווה אין לשלם כספים לפקודת הקבלן.
ליקויי בנייה
• לפני שעוברים לדירה ומכניסים אליה את רכושכם , בדקו היטב אם קיימים בדירה ליקויים כלשהם במידה וכן ערכו פרוטוקול מסירה. רצוי להיעזר באיש מקצוע כגון מהנדס או שמאי מקרקעין.
• במידה ונתגלו פגמים כלשהם בדירה, יש לדווח עליהם בהקדם לקבלן ולדרוש את תיקונם.
• לאחר קבלת הדירה, זכותכם על פי חוק לדרוש תיקון פגמים או ליקויים שנתגלו בדירה בפרקי זמן שנקצבו בחוק לגבי סוגים שונים של ליקויים כדלקמן:
o צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים;
o חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים;
o מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים;
o קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים;
o שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים;
o שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים;
o סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים;
o קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים;
o כל אי–התאמה אחרת, שאינה אי–התאמה יסודית – שנה אחת